Kassu Yilala Ashame S.E. Ambassadeur Dr Kassu Yilala Ashame
2010-2013
Gebre-Christos Berhane S.E. Ambassadeur Gebre-Christos Berhane
2002-2010
Peter Gabriel Robleh S.E. Ambassadeur Dr Peter Gabriel Robleh
1993-2002
Wolde Amanuel Hailu S.E. Ambassadeur Wolde Amanuel Hailu
1989-1993
Berhane Ghebray S.E. Ambassadeur Berhane Ghebray
1979-1989
Berhane Ghebray S.E. Ambassadeur Lij Michaël Imru
1970-1989